mapa witryny   


Realizowane projekty edukacyjne

w Zespole Szkół


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektów edukacyjnych, które były lub są aktualnie realizowane w naszym Zespole Szkół:

"Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", 2017 - 2022
Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja inwestycji pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewni dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.
Projekt polega na wyposażeniu 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.
W przypadku naszego Zespołu Szkół nowoczesne wyposażenie zostanie zakupione do następujących pracowni:
   - laboratorium logistyczne,
   - pracownia fryzjerska,
   - pracownia komputerowa,
   - pracownia doradcy zawodowego,
   - pracownia kulinarna,
   - pracownia przyrodnicza,
   - pracownia elektryczna.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 357 514,19 zł
Całkowita wartość projektu: 5 578 333,42 zł
Plakat informacyjny - tutaj

ERASMUS+
„ Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”, 1 września 2019r. - 31 sierpnia 2022r.

      3 czerwca 2019r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że wśród zatwierdzonych wniosków znalazł się projekt: „ Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2021 i obejmie łącznie grupę 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klasy II i III oraz czterech opiekunów, którzy będą towarzyszyć młodzieży w zagranicznych praktykach. Głównymi celami projektu są: wzrost kompetencji zawodowych, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych, zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych, społecznych, kulturowych i osobistych. Wyżej wymienione cele zostaną zrealizowane w ramach czterotygodniowych praktyk zawodowych w europejskich hotelach i przedsiębiorstwach logistycznych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w Rimini we Włoszech, a w drugim roku odwiedzą Malagę w Hiszpanii.
      Tak przygotowane i zorganizowane praktyki zawodowe przez naszych zagranicznych partnerów nie tylko przygotują uczniów do pracy zawodowej, ale także otworzą ich na nowe kultury, umożliwiając rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie przez uczestników dwóch certyfikatów: EUROPASS- MOBILNOŚĆ i ECVET, które podniosą ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Dodatkowo uczniowie zdobędą nowe umiejętności społeczne istotne w życiu zawodowym i osobistym.
      Przed nauczycielami Zespołu Szkół i uczniami, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, czeka dużo pracy w celu zorganizowania wyjazdu na praktyki i przygotowania młodzieży do efektywnego udziału w mobilności.
      W pierwszej kolejności w oparciu o treści Podstawy Programowej uczniowie zostaną merytorycznie przygotowani do odbywania praktyk zawodowych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie kwalifikacji w zawodzie.
      Jednocześnie zaproponujemy uczniom kilkuetapowe przygotowanie językowe poprzez: samodzielną naukę z zastosowaniem programów komputerowych, zorganizowane zajęcia z angielskiego ogólnego i zawodowego, kurs języka hiszpańskiego i włoskiego przeprowadzony w Polsce oraz przez partnerów projektu w Maladze i Rimini.
      W ramach lekcji geografii , wiedzy o społeczeństwie i godzin z wychowawcą młodzież zdobędzie informacje na temat położenia geograficznego Hiszpanii i Włoch, sytuacji politycznej, ekonomicznej i gospodarczej tych państw. Poznają ich zwyczaje i obyczaje, wielokulturowość, tradycję oraz normy zachowania.
      Zdajemy sobie sprawę z tego, że cztery tygodnie rozłąki z domem to dla naszych uczniów może być przyczyną stresu, niepokoju i lęku, dlatego stażyści zostaną objęci wsparciem pedagogiczno – psychologicznym. Pedagog i doradca zawodowy opracują i przeprowadzą cykl zajęć poświęconych radzeniu sobie ze stresem w nowej sytuacji, przezwyciężaniu stresu związanego z rozłąką z rodziną i pracą w obcym środowisku. Poznają podstawowe przepisy prawa obowiązujące w Hiszpanii i Włoszech. Kierownik szkolenia praktycznego zaznajomi uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku hotelarza i logistyka.
      Jak widać przed nami ogrom pracy związanej z organizowaniem staży i przygotowaniem uczniów technikum do udziału w zagranicznych praktykach. Jednocześnie mamy nadzieję, że podjęty trud zaowocuje tym, iż uczniowie profesjonalnie i bezpiecznie odbędą zagraniczne praktyki, podczas których zdobędą nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Zależy nam na tym, żeby czas spędzony we Włoszech i Hiszpanii był dla nich nie tylko czasem intensywnej nauki zawodu, ale także okazją do przeżycia niezapomnianych chwil.
Informacja o realizacji projektu - tutaj

"Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego", 2018 - 2020
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów Zespołu Szkół poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2020r. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, jakim jest podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach.
Niewystarczająca wiedza z zakresu matematyki i informatyki wśród absolwentów są uważane za istotne przeszkody zarówno w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe, jak i podczas poszukiwania zatrudnienia. Problemy ze zrozumieniem zagadnień matematycznych lub informatycznych powinny być niwelowane w pierwszych latach nauczania, w przeciwnym razie mogą kumulować się i wpłynąć również na cały proces kształcenia. Projekt pozwoli zniwelować te przeszkody, dzięki dodatkowym zajęciom.
Wartość projektu: 280 625,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 266 593,75 zł
Plakat informacyjny - tutaj

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła, 2019
Priorytetowym działaniem Powiatu Poznańskiego na rzecz ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Przedmiotowy projekt realizuje ten cel poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną.
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących prac:
- modernizacja systemu c.o. i c.w.u. polegająca na wymianie istniejącego kotła gazowego na nową pompę ciepła oraz na montażu paneli fotowoltaicznych zasilających zasobniki ciepłej wody użytkowej w energię elektryczną
- ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic, ocieplenie stropodachów,
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, parapetów okiennych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz dotychczasowego oświetlenia na oprawy typu LED.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 407 401,63zł
Całkowita wartość projektu: 2 266 923,94zł
Plakat informacyjny - tutaj

"Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", 2017 - 2019
Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt zakłada zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach ściśle związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Są to kwalifikacje w większości związane z obsługą najnowocześniejszych urządzeń. Umiejętności te z pewnością przyczynią się pośrednio zarówno do zwiększenia zatrudnienia, jak i do podniesienia jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwach, w których zostaną zatrudnieni uczestnicy projektu.
W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
   - podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów,
   - zajęcia dodatkowe, kursy,
   - doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
   - kursy, studia podyplomowe,
   - prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
   - prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.
Oferta skierowana do uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie:
   Technikum: technik logistyk:
      - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
      - zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
      - zajęcia dodatkowe z przedmiotu Zajęcia z laboratorium logistycznego;
      - kurs obsługi wózka widłowego: szkolenie + uprawnienia;
      - kurs na prawo jazdy kat. B: szkolenie, badanie lekarskie, egzamin.
   Technikum: technik hotelarstwa:
      - zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych;
      - kurs na prawo jazdy kat. B: szkolenie, badanie lekarskie, egzamin;
      - zajęcia dodatkowe z dietetyki + certyfikat;
      - kurs barmański: szkolenie + certyfikat;
      - kurs baristy: szkolenie + certyfikat.
   Branżowa Szkoła I Stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
      - kurs na prawo jazdy kat. B: szkolenie, badanie lekarskie, egzamin;
      - zajęcia dodatkowe z kosmetologii i wizażu: warsztaty + certyfikat;
      - zajęcia dodatkowe z promocji zdrowego stylu życia: warsztaty + certyfikat;
      - zajęcia dodatkowe z dietetyki + certyfikat;
      - zajęcia dodatkowe - Walory kuchni europejskiej;
      - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
      - zajęcia dodatkowe - Zastosowanie informatyki w pracy zawodowej;
      - zajęcia specjalistyczne dla zawodów spożywczych;
      - zajęcia specjalistyczne dla zawodów usługowych;
      - zajęcia specjalistyczne dla zawodów mechaniczno – elektrycznych;
      - kurs obsługi wózka widłowego: szkolenie + uprawnienia;
      - kurs spawalniczy: szkolenie + uprawnienia;
      - kurs barmański: szkolenie + certyfikat;
      - kurs baristy: szkolenie + certyfikat.
Udział w zajęciach, warsztatach czy kursach jest bezpłatny. Bezpłatne są też egzaminy, wymagane badania lekarskie i certyfikaty.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 768 876,18 zł
Plakat informacyjny - tutaj

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", 2017
W 2017 roku Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opracowaliśmy i realizujemy projekt edukacyjny angażujący wszystkich uczniów i nauczycieli: „Uwalnianie książek”. Hasło przewodnie to: Bookcrossing do niczego nie zobowiązuje. Bookcrossing zaprasza nas wszystkich do czytania.
Po przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów i rodziców, zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalono listę zakupów książek, które będą w zbiorze naszej biblioteki szkolnej. Kwota uzyskana na ten cel w ramach Programu, to 15 000 zł.
Podjęliśmy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Mosinie.
Organizujemy działania promujące czytelnictwo: „Pokochać „Pana Tadeusza” ” ; „Moja ulubiona książka w obiektywie” ; „Czytanie jest ok”, konkursy: „Szkolny Mistrz ortografii”, konkurs wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, konkurs wiedzy o Patronie szkoły, konkurs wiedzy i plastyczny: „Tradycje i zwyczaje świąteczne” oraz ekspozycje promujące czytelnictwo, przedstawienia teatralne inspirowane dziełami literackimi.
Na stronie internetowej naszej szkoły istnieje zakładka informująca o nowościach wydawniczych, działaniach podejmowanych w ramach propagowania czytelnictwa, a także katalog on-line naszych zbiorów bibliotecznych.
Zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej – chętnie porozmawiamy o bookcrossingu, udzielimy pomocy w razie jakichkolwiek wątpliwości. Ciekawi nas, co o tym myślicie, czy przygarnęliście jakąś wyjątkową książkę, jakie są losy Waszych – naszych książek - wspólnych książek.

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, 2016 - 2022
Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
Informacja o projekcie - tutaj

Zagraniczne praktyki hotelarzy z Wodziczki w Mosinie, 2016 - 2018
10 sierpnia 2016r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, szkolę prowadzoną przez Powiat Poznański, że złożony w lutym wniosek na realizację projektu: „Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na Was czeka” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach programu Erasmus+ w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku i jest odpowiedzią na potrzeby uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Projekt obejmie grupę 20 uczniów z klas II i III oraz dwóch nauczycieli - opiekunów. Głównymi celami projektu są wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa oraz podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych. Wyżej wymienione cele zostaną zrealizowane podczas zajęć w szkole i czterotygodniowych praktyk zawodowych w europejskich hotelach. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie będą doskonalić kwalifikacje zawodowe w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a w drugim roku odwiedzą naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie. W efekcie poszerzą swoje umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego, niemieckiego i poznają język hiszpański. Tak zorganizowane praktyki zawodowe nie tylko przygotują uczniów do pracy zawodowej, ale także otworzą ich na nowe kultury, umożliwiając rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.
Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie przez uczestników projektu dwóch certyfikatów: EUROPASS- MOBILNOŚĆ i ECVET. Certyfikaty podniosą konkurencyjność hotelarzy z Zespołu Szkół na europejskim rynku pracy. Dodatkowo uczniowie zdobędą nowe umiejętności społeczne istotne w życiu zawodowym i osobistym.
Realizacja projektu wpłynie korzystnie na społeczność szkoły, podniesie atrakcyjność kształcenia zawodowego, a w efekcie przyczyni się do wzrostu jego jakości. Mosina i jej mieszkańcy pozyskają dobrze przygotowanych hotelarzy znających europejskie standardy pracy.
Informacja o realizacji projektu - tutaj

Lider samorządu uczniowskiego
Nasz Zespół Szkół w roku szkolnym 2014/2015 bierze udział w konkursie "Lider samorządu uczniowskiego", którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.
Czas realizacji: 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Realizacja projektu „Lider samorządu uczniowskiego” - Harmonogram projektu

Kompleksowe wspomaganie Zespołu Szkół przez Ośrodek Dokształcania Nauczycieli w Poznaniu - "Jak kształtować postawy uczniowskie?"
Przedmiotem programu jest udzielenie szkole wsparcia doradczo-szkoleniowego przez ODN w Poznaniu w zakresie: diagnozowania przez radę pedagogiczną potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli; opracowanie Planu Wspomagania szkoły odpowiadającego potrzebom szkoły; realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań; zapewnienie szkoleń wynikających z Planu Wspomagania.
Program realizowany jest od kwietnia 2014r. do kwietnia 2015r.

"Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe"
Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie jest Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania kompetencji oraz umiejętności zawodowych w odniesieniu do rynku pracy.
Projekt systemowy, którego okres trwania przewidziano od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r., ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
Informacja o projekcie - "Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe" - tutaj

„Nauczyciel - Specjalista ds. ICT”
W okresie od października do grudnia 2013r. grupa nauczycieli naszego Zespołu Szkół uczestniczy w projekcie „Nauczyciel - Specjalista ds. ICT”, w ramach którego biorą udział w zajęciach „Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie ćwiczeń multidydaktycznych”.
Informacja o projekcie - "Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie ćwiczeń multidydaktycznych" - tutaj

"Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji"
Rok szkolny 2012/2013 - Dziewięciu nauczycieli bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej: "Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji". Zajęcia dotyczą grafiki menadżersko – prezentacyjnej: Adobe Photoshop, Corel Draw, Internet. Projekt realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

"Czysta energia – kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż Odnawialnych Źródeł Energii"
Okres realizacji: wrzesień - listopad 2012r. - Grupa dziesięciu nauczycieli, w okresie od września do grudnia 2012r., uczestniczyła w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Czysta energia – kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż Odnawialnych Źródeł Energii”. Szkolenie miało na celu zapoznanie nauczycieli szkół zawodowych z podstawową wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii, stosowanych w tym obszarze technologii oraz przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Projekt realizowała Fundacja Inicjatyw Społecznych.

"Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego"
Okres realizacji: 1 lutego 2011 do 30 czerwca 2012r. - Projekt zakwalifikowany został do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy, który jest Instytucją Pośredniczącą zatwierdzającą wnioski na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Skierowany do nauczycieli, dyrektorów, księgowych oraz pozostałych pracowników administracyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Pełna informacja o projekcie - "Nowoczesna szkoła" - tutaj

"Uczniowie szkół zawodowych – rynek pracy na was czeka"
Okres realizacji: 1 września 2010 do 30 czerwca 2012r. - Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt kierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum. Cel główny projektu: modernizacja i dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie zdolności uczniów szkół objętych wsparciem poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia.
Pełna informacja o projekcie - "Uczniowie szkół zawodowych – rynek pracy na was czeka" - tutaj
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

 

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja